topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Brukermedvirkning ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet innenfor psykisk helsearbeid. NKS Olaviken har, som psykiatrisk sykehus, plikt til å involvere brukeren i behandlingen. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi og en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

Hvem er brukerne ved vårt sykehus? Våre brukere er personer som benytter seg av våre tjenester i ulike former. Hos oss ser vi på både pasientene og pasientenes pårørende som brukere. I mange tilfeller er pårørende de som snakker på vegne av pasienten.


Møtet mellom bruker og hjelper

Det viktigste i møtene mellom bruker og hjelper er en god og åpen kommunikasjon. Vi vet at selv om partene skal være likeverdige, så vil ofte pasienter og pårørende føle seg usikre i møte med en ny situasjon og ikke alltid kommunisere det man har på hjertet. Hjelperen har fagkunnskapen og den kliniske erfaringen, mens brukeren kjenner problemene på kroppen og i hverdagen. Det er viktig at både hjelperne og brukerne er lydhøre overfor hverandre og hverandres sterke felt.


Hvordan foregår brukermedvirkning i NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus


* I den løpende behandlingskontakt tas det hele tiden hensyn til pasientenes egne synspunkter og prioriteringer av hva som er viktig for dem. Pårørende bidrar når det er relevant og nyttig

* Behandlingsplanen utarbeides i samarbeid med pasienter og/eller deres pårørende

* Det avholdes pårørendemøter hos innlagte pasienter * I Pasient- og kvalitetssikkerhetsutvalget (KOP) ved NKS Olaviken sitter brukerrepresentanten Kaspar Aastvedt, som representerer pårørende og brukere i dette utvalget. Han kan kontaktes dersom noen pasienter/pårørende har innspill og ønsker.

* Pasienter og pårørende på poliklinikk og sykehus blir bedt om å svare på en brukerevaluering. Tilbakemeldingene fra våre brukere blir brukt i vårt kvalitets- og forbedringsarbeid.

Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank