topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Miljøprogrammet
 

Etter en offentlig utlysning har Helsedirektoratet tildelt et treårig utviklingsprogram innen miljøbehandling i demensomsorgen til et konsortium bestående av tre kompetansemiljø: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (NKAH), Sykehuset Innlandet HF og NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS. Et treårig utviklingsprogram skal nå øke kunnskap om og bruk av miljøbehandling i demensomsorgen. Tildeling av tilskuddet er et sentralt tiltak i Demensplan 2015.

Livskvalitet
Miljøbehandling for personer med demens har som mål å sette den enkelte i stand til å bruke sine ressurser maksimalt og bidra til å opprettholde selvstendighet så lenge som mulig. Å skape glede, trivsel og livskvalitet og derved redusere angst og uro er viktige mål.

- Dette er helt i kjernen av demensomsorgen. Det er svært viktig å øke kunnskapen, videreutvikle metodene og videreformidle dette til tjenestene slik at de som har demens kan få et bedre liv. sier avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet.


Formidle kunnskap
Utviklingsprogrammet har som formål å rette fokus mot ulike aspekter av miljøbehandling og -terapi innen demensomsorgen. Dette innebærer å fremskaffe, utvikle og formidle kunnskap om en av de mest sentrale elementene i demensomsorgen; den aktivitetsrettede formen for behandling som tar sikte på å bedre kognitive, sosiale og praktiske ferdigheter hos personer med demens.

- God relasjonsforståelse og varierte og gode behandlingsformer er en forutsetning for gode tjenester til mennesker med demens, sier Mehre.

Utviklingsprogrammet går over tre år (2008 – 2011) og vil bli bestå av følgende åtte delprosjekter:

• Kartlegging av hvilke kompetansemiljøer som finnes innen miljøbehandling i demensomsorgen i Norge (NKAH).

• Kartlegging av hvilke miljøterapeutiske metoder som er i bruk i kommunene (NKAH).

• Implementere rammeverk for personsentrert omsorg i demensomsorgen (NKAH).

• Utvikling og implementering av modeller for systematisk bruk av Dementia Care Mapping (NKAH).

• Prøve ut modell for aksjonslæringsmøter for ledere ved sykehjem som deltar i programmet (NKAH).

• Systematisk bruk av Marte Meo (NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS)

• Prøve ut modell for etablering og drift av fylkesnettverk for stimulere til bruk av miljøbehandling (NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS)

• Implementere strukturerte miljøbehandlingsprogram i FOUsykehjem (Sykehuset Innlandet HF)


De tre deltakerne i konsortiet deltar som likeverdige partnere, men der NKAH er gitt et koordineringsansvar.

Programkoordinater NKAH: Enhetsleder for demens Anne Marie Mork Rokstad
Kontaktperson i SHdir: Seniorrådgiver Lasse Frantzen
Kontaktperson NKS Olaviken: Prosjektleder Marianne SkramUtskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank