topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
    - Fylkeskonferansen 2009
    - Jubileumsmarkering
    - Nyutdannede sykepleiere ved NKS Olaviken sykehus
    - Opprettelse av egen FoU avdeling.
    - Tilbud om Marte Meo- terapeut utdanning
    - Takk til Bergen sanitetsforening for beplantning
    - Ny alderspsykiatrisk sengepost.
    - Tvangsloven til høring
    - Huntingtonavdelingen blir opprettholdt!?
    - Huntingtonavdelingen opprettholdes. Presseklipp
    - Huntingtonavdelingen legges ned fra 28.02.2005
    - Etisk regnskap
    - DIPS innført fra 26.04.2004
    - Årsmelding 2005
    - Årsmelding 2004
    - Årsmelding 2003
    - Årsmelding 2002
    - Årsmelding 2001
    - Årsmelding 2000
    - Årsmelding 1999
Aktuelt
Kontakt

 

 Tilbud om Marte Meo- terapeut utdanning
 
 
   
 
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus tilbyr ressurspersoner innen demensfeltet i Hordaland en videreutdanning i Marte Meo videoveiledning. Utdannelsen går over ca 2 år. Nærmere orientering om organisering og datoer for samlinger se de neste sidene.
Dette er 2. gang NKS Olaviken, ved undervisningsavdelingen, tilbyr denne utdanningen.
Første kullet med Marte Meo terapeuter/kollegaveiledere får sin godkjenning i høst. Dette har vært en suksess. Vi ønsker derfor å satse mer på denne metoden innen demensfeltet.

I løpet av neste halvår starter vi med to grupper. Den første starter 12. 11.04 (obs! bindende påmelding til denne gruppen er 01.11.04.), neste gruppe starter i april 2005 (påmelding til denne gruppen kommer vi tilbake til).
Marte Meo betyr av egen styrke, er utviklet av Maria Aarts i Nederland. Marte Meo er en kommunikasjons og relasjonsorientert veilednings- og behandlingsmetode. Den har i lengre tid vært nyttet i familier, barnehager, skoler og institusjoner. De siste årene har metoden vært nyttet i forhold til personer med demens med svært gode resultater. Metoden er en løsningsorientert veiledningsmetode som oppøver omsorgspersonenes kommunikasjonsferdigheter i daglige samhandlingssituasjoner med personer med demens.

Erfaringer så langt: Vi ser at metoden kan gi demensrammede en bedre hverdag ved at de tar flere sosiale initiativ, spiser mer under måltid, samarbeider mer i stell situasjon. Vi ser også at metoden har hjulpet personalet i å oppdage nye strategier i møte med personer med utfordrende atferd. Personalet sier de er blitt mer oppmerksomme på pasientens behov og initiativ. De er blitt mer nysgjerrige på pasientenes ressurser og mestring. Personalet mener at bruken av video har bidratt til å gjøre ulike kommunikasjonselemeter i samspill tydeligere.

Etter endt utdanning vil Marte Meo veilederen kunne bruke sin kompetanse både i veiledning av eget personale, så vel som i veiledning av personalet ved andre demensavdelinger.

Supervisor til begge videreutdanningene blir: Marianne Munch, geriatrisk sykepleier, undervisningsleder.

Bindende påmelding innen 01.november 2004 – med oppstart 12.11.04. (pga. få plasser, gjelder ”først til møllen…”) til: Gitte K. Skare Gustavsen tel 56151054, fax 56151001, mail: gigu@olaviken.no

Med vennlig hilsen
Marianne Munch
Undervisningsleder/supervisor
(sign.)
Marte Meo-terapeut utdanning
En videobasert og samspill orientert videreutdanning for helse og sosialutdannet personell innen demensfeltet
Organisering og utgifter

Gruppe med Max 6 personer. Utdannelseskrav minst høgskoleutdanning.
Utdannelsen består av: 17 veiledningsdager a 6 timer. Totalt 102 timer med veiledning, fordelt over 4 semester, eller over 2 år.

Utdanningen innebærer gjennomføring av 3 prosesser basert på 3 ulike problemstillinger.
Til hver prosessvideo lages det et kortfattet skriftlig notat.

Hver prosessvideo inneholder minst 3 basis filmer med opptak av pasient og hjelper, samt veiledning av personalet i forhold til de aktuelle basisfilmeme. Veiledningene blir også filmet.
Hver prosess må godkjennes av supervisor for å få godkjent utdanningen.
Kandidatene må i tillegg arbeide med minst 2 prosesser som blir tatt med til samlingene, men som ikke krever godkjenning.

Innhold i de 17 veiledningsdagene med supervisor:
• Opplæring i forhold til grunnelementer i funksjonstøttende kommunikasjon.
• Interaksjonsanalyse av filmene.
• Hvordan fokusere på pasientens signaler, hva betyr signalene, hva trenger pasienten og hva får pasienten.
• Hvordan tilrettelegge veiledningen slik at personalet forstår pasientens signaler og behov. Veiledningen skal også vektlegge personalets forståelse av hvordan pasientens kommunikative behov blir imøtekommet. Henvisning til aktuell litteratur
• Gjennomgang av aktuelle kartleggingsverktøy til dokumentasjon av effekt.

Mellom veiledningene:
• Informasjon til avdelingen evt tilsynslegen
• Samtykke fra pårørende og hjelper
• Filmopptak, analyse av film, tilegne seg kunnskap om grunnelementer i funksjonstøttende kommunikasjon
• Redigering av film (kort om metode inngår i veiledningene)
• Trening på teknikk og ferdigheter
• Veiledning av personalet
• Orientering om metoden til avdelingene og til pårørende
o Obs Sørge for lederdeltagelse i veiledningene
• Være forberett til veiledningene
• Bruke kartleggingsverktøy for å dokumentere effekt
• Det forventes en del egeninnsats.

Økonomi: kr 20.000 pr person. Utdanningen går over 3 budsjett år. Oppstart november 2004 Utstyr dere trenger: digitalt filmkamera, filmer. Videomaskin med fjernkontroll, TV med fjernkontroll.


Plan for Marte Meo- terapeut udanning,
oppstart 12.11.04:Sted: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, undervisningsavdelingen, 5306 Erdal
Tidspunkt: Kl. 0900-1500

2004:
12. november
10. desember

2005:
28. januar
11. mars
14. april (torsdag)
3. juni
19. august
26. august
23. september

Supervisor har permisjon i 6 måneder fra oktober 2005 til april 2006
Gruppen kan evt gjøre avtale om å treffes uten supervisor.
2006:
1. april
28. april
12. mai
9. juni
11. august
1. september
29. september
20. oktober
17. november

Bindende påmelding. Dersom noen må avbryte utdanningen må kursutgiftene betales.

Forbehold om endring av møte dagerUtskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank