topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
    - NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er tildelt 3-årig utviklingsprogram
    - Statsbudsjettet 2009 - Huntingsaken. Forslag -oktober 2008
    - Ærespris til professor Harald Nygaard-sept. 2008
    - 12.5.2009: Ny direktør er ansatt.
    - Bilder av Olaviken sett fra fly
    - Senter for omsorgsforsking i region Vest.
    - Statsbudsjettet 2007 og Huntington
    - Pensjonskostnadene dekket for 2008, men ikke for 2007
    - Positive signal i revidert nasjonalbudsjett i dag
    - Bruk av pasientrettighetsloven ved innleggelse
    - Endelig statsbudsjett 2006 og Huntington
    - Helse- og omsorgskomiteen på besøk
    - Serviceerklæring for pasienter og pårørende
    - Marianne Munch fikk Demensprisen 2005
    - Møte med Helseministeren 8. november -04
    - Status for Opptrappingsplanen - tiltak fo
    - Status for Opptrappingsplanen - tiltak for eldre
    - Studietur til Örnsköldsvik i Sverige vedr. Marte Meo
    - Studiebesøk 2006 - Kløveråsen i Bodø.
    - Ny vei til sykehuset er i bruk.
    - Etisk regnskap 2003
    - Statsbudsjettet 2006 og Huntington
    - Statistikk for første halvår 2006
    - Studiebesøk i Sverige. Norrköping
    - Ny vei til sykehuset
    - Kongens gull til prof. Harald A. Nygaard
    - Statistikk for 2005
    - Kr.1,5 mill. til Olaviken fra Fylkesmannen
    - Aud Helgesen takker av i styret.
    - NKS Olaviken skifter navn.
Aktuelt
Kontakt

 

 Status for Opptrappingsplanen - tiltak fo
 
   
 
Helsedepartementet og Sosial- og helsedirektoratet har i oktober 2003 presentert status for Opptrappingsplanen for psykisk helse.

På bakgrunn av St.meld. nr. 25 (1996-97) ”Åpenhet og helhet - Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene”, vedtok Stortinget en åtteårig opptrappingsplan (St. prp. nr. 63 (1997-98)).

Her kan du laste ned Opptrappingsplanen. Sosial- og helsedirektoratets forslag til tiltak 2003 - 2006 som en Pdf-fil.

http://www.shdir.no/index.db2?id=7344


Her kan du lese hva som er tiltaksplan for eldre med psykiske lidelser.


6.3 Tiltak for eldre med psykiske lidelser
Betegnelsen ”alderspsykiatri” brukes om tilbudene fra psykisk helsevern til mennesker
som får psykiske lidelser i høy alder. En gruppe utgjøres av eldre demente
pasienter som utvikler atferdsforstyrrelser, som gjør at de ikke kan benytte vanlige
kommunale sykehjem og hjemmetjenester, uten at det iverksettes spesielle tiltak i
samarbeid med spesialisthelsetjenesten. En annen gruppe er eldre med depresjoner.
Forekomsten av depresjoner er vesentlig høyere blant eldre enn blant befolkningen
ellers.
De fleste eldre som utvikler psykiske lidelser bør ikke behandles i institusjon innen
psykisk helsevern. Slik innleggelse vil ofte føre til økt forvirring og misstilpasning. En
urolig akuttavdeling er for eksempel vanligvis et uegnet oppholdssted for en forvirret
eller deprimert eldre person. Dersom innleggelse i institusjon vurderes å være helt
nødvendig for et eldre menneske, bør den vare så kort som mulig før tilbakeføring til
hjemmet eller andre kjente omgivelser.
Det er behov for noen spesialiserte sykehusposter for eldre med psykiske lidelser.
Opphold ved slike poster bør være korte, og være orientert mot diagnostisk
utredning. Etter utskrivning er det nødvendig med et nært samarbeid med kommune-helsetjenesten
og eldreomsorgen i kommunen.
Hovedtyngden av tilbud fra psykisk helsevern til eldre med psykiske lidelser bør
være ambulant virksomhet og rådgivning til kommunale tjenester, inkludert kommu-nale
sykehjem. Svært mange av de eldre med psykiske lidelser som kommunalt
ansatte føler at de ikke mestrer, bør kunne få bedre tjenester etter diagnostisk utred-ning
i spesialisthelsetjenesten og et nært samarbeid om oppfølgende behandling,
med råd og veiledning fra spesialisthelsetjenesten.
Diagnostisk utredning av eldre og kvalifisert veiledning av kommunalt personell
krever særskilt kompetanse. Det er etablert et nasjonalt kompetansesenter for
aldersdemens ved psykiatrisk avdeling Granli i Vestfold, som sammen med Ullevål
sykehus har drevet en rekke kompetansehevende tiltak de siste årene (forskning,
undervisning, spredning av faglitteratur).
I tillegg er det behov for å se mer systematisk på den kompetansen og de tilbudene
som spesialisthelsetjenesten står for.


Les mer om fagfeltet -alderspsykiatri- under pasient/pårørende i menyen øverst. Se under DEMENS i menyen til venstre.Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank