topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
    - Pasientrettighetsloven kapittel 4 A – Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv.
Kontakt

 

 Pasientrettighetsloven kapittel 4 A – Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv.
 
   
 
De nye bestemmelsene i kapittel 4A i Pasientrettighetsloven trådte i kraft den 1. januar 2009. Kapitelet omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. ”Formålet med reglene i dette kapitlet er å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade samt å forebygge og begrense bruk av tvang. Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett”(§4A-1).


Til tider kan personer med demens ha manglende samtykkekompetanse og motsette seg nødvendig helsehjelp. Lovverket gir strenge føringer og vilkår før et evt. vedtak om bruk av tvang kan gjøres. Ett av vilkårene er at tillitskapende tiltak skal ha vært forsøkt. Ved å ha kunnskap om og stort fokus på tillitskapende tiltak kan en i svært mange tilfeller unngå tvangsbruk. I de tilfellene der en likevel må gjøre et vedtak er det viktig med kunnskap om vedtaksprosessen og hvilke krav til nødvendig dokumentasjon som foreligger.

Formål
Kurset tar sikte på:
- å øke kunnskap om Pasientrettighetsloven kap. 4A og vilkårene som må være
tilstede før et eventuelt tvangsvedtak
- å øke fokus på etisk refleksjon i fagutøvelse og kunnskap om tillitskapende tiltak for å forebygge bruk av tvang
- å øke fokuset på nødvendigheten av fortløpende dokumentasjon og kunnskap om vedtaksprosessen

Innhold
- Gjennomgang av lovverket – Pasientrettighetsloven kap. 4A
- Fokus på etisk refleksjon
- Fokus på vurdering av samtykkekompetanse
- Fokus på tillitskapende tiltak
- Gjennomgang av vedtaksprosessen - dokumentasjon

Metode
Forelesning med dialog og erfaringsutveksling. Det vil bli lagt vekt på mye refleksjon og diskusjon i grupper. Det må derfor legges opp til at deltagerne hele dagen kan sitte i grupper på 6-8 personer. Gruppesammensetningen bør bestå av personer som arbeider sammen til daglig. Totalt antall deltagere bør ikke overstige 25-30.

Målgruppe: Personale som gir helsehjelp til personer med demens. Ledere.
Varighet: 1 dag (9-15)
Lokalisering: Institusjoner eller kommuner kan bestille kurset. Bestiller organiserer kurslokale og lunsj.
Kostnader: kr. 9.000,-
Reiseutgifter og diett etter statens regulativ kommer i tillegg.


Kontaktperson:
Laila Helland
Mail: hlai@olaviken.no
Tlf.: 56151053/00
Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank