topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Psykolog Kristine G Madsø sitt doktorgradsarbeid om
 
 

Psykolog Kristine G. Madsø er ansatt ved NKS Olaviken i en dobbelkompetansestilling. Det innebærer at hun i løpet av syv år skal bli spesialist i psykologi, og samtidig gjennomføre en doktorgradsutdanning ved Universitetet i Bergen. Kristine er ansatt 60 % på NKS Olavikens poliklinikk, og 40 % som stipendiat på Institutt for Klinisk psykologi ved Det Psykologiske fakultet. Doktorgradsarbeidet er veiledet av psykolog og førsteamanuensis Minna Hynninen og professor Inger Hilde Nordhus.

Temaet for prosjektet Kristine jobber med er angst hos personer med kognitiv svikt. Studier har vist at det er svært vanlig for personer med kognitiv svikt å oppleve angstsymptomer, og at opp mot en femtedel møter kriteriene for en angstlidelse i tillegg til demenssykdommen (Lyketsos et. al: 2002, Seignourel et. al., 2008). Angst ved demens kan gi konsekvenser som tidligere plassering i institusjon, økt avhengighet av andre og senket livskvalitet hos både pasienter og pårørende (Gibbons et al., 2002; Porter et. al., 2003; Selwood et. al.; 2005.)

Vi har gode og veldokumenterte psykologiske behandlingsmetoder for angst i dag, og det er grunn til å tro at disse behandlingsmetodene også kan være nyttig for personer med kognitiv svikt i en tidlig fase. Det mangler imidlertid forskning på området.

Doktorgradsarbeidet til Kristine vil ha som mål å prøve ut psykologiske behandlingsmetoder for angst ved kognitiv svikt, med et særlig fokus på brukermedvirkning. Første del-studie vil være en intervjustudie som inkluderer pasienter, pårørende og helsepersonell. Her vil målet være å få en bedre forståelse for hvordan pasientene opplever angsten, hva den er rettet mot, og hva de selv opplever at er til hjelp. Funnene fra studien vil brukes til å tilpasse behandlingen i prosjektets neste del. Dette prosjektet er i full gang, og flere deltagere er rekruttert.

Neste del av prosjektet vil være å prøve ut tilpasset psykologisk behandling for hjemmeboende personer med mild kognitiv svikt eller mild demens. Minna Hynninen, som også er psykolog ved poliklinikken, har tidligere gjennomført en pilotutprøvning av behandlingsmanualen «Peaceful mind» (Paukert et. al., 2013) med spennende resultater. Prosjektet vil videreføre utprøvning av denne behandlingen, som er basert på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi. Her vil resultatene fra behandlingen kartlegges med både kvantitative og kvalitative mål. Pasient og pårørendes egne erfaringer med behandlingen vil også undersøkes. Hovedutfallsmål vil være skalaen Rating Anxiety in Dementia, brukt som et strukturert intervju (RAID; Shankar et. al. 1999; RAID-SI; Snow et. al., 2012). Denne skalaen er nå aktivt i bruk ved poliklinikken for å utrede henviste pasienter med kognitiv svikt for angst.

Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank