topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
    - Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uungåelig?
    - ....med pasientens øyne...
    - Bok: Å leve med demens.
    - Publiserte artikler fra professor Harald A. Nygaard 2005, 2006 og 2007
    - DEMVEST
    - Demens i familien
    - 2 bøker hvor Marianne Munch har skrevet om Marte Meo
    - En omsorgsgivers håndbok
    - Kroniske smerter hos sykehjemspasienter
    - Bokanmeldelse -Du tror du vet alt- Tankevekkende om demens
    - Marte Meo-artikkel av Marianne Munch
    - Prosjekt brukermedvirkning
    - Utredning og behandling av demens i allmennpraksis
    - Demens – en utfordring
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Kroniske smerter hos sykehjemspasienter
Harald A. Nygaard er ansatt ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 
Harald A. Nygaard er ansatt ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 
   
 
Kroniske smerter hos sykehjemspasienter –
selvrapportering og sykepleiers vurdering1349–51

Harald A. Nygaard
harald.nygaard(a)isf.uib.no
Seksjon for geriatri Institutt for samfunnsmedisinske fag
Universitetet i Bergen og Geriatrisk senter i Hordaland
Marit Jarland, Avdeling pleie og omsorg, Årstad bydel, Bergen.
Hovedbudskap:

En av tre pasienter med alvorlig mental
svikt kan formidle smerteinntrykk
■ For kommunikative pasienter er det
moderat/godt samsvar mellom
pasients og pleiers vurdering
■ Det er et forbedringspotensial med
hensyn til smertevurdering hos pasienter
med kommunikasjonsvansker
■ Det er behov for en mer systematisk
vurdering av mulig smerte hos pasienter
som kommuniserer dårlig

Sammendrag:
Bakgrunn. Sykehjemspasienter med kommunikasjonsvansker er ofte underbehandlet for smerte. Vi ønsket å undersøke vurdering av kroniske smerter hos sykehjemspasienter og
samsvar mellom pleiers og pasients smertevurdering samt å undersøke pleiers vurdering av smerte hos ikkekommunikative
pasienter.

Materiale og metode. Det ble utført en tverrsnitt-sundersøkelse av kronisk, ikke-malign smerte hos 157 pasienter fra fire sykehjem. Kliniske opplysninger
ble hentet fra tilgjengelig dokumentasjon. Sykepleiere og pasienter ble intervjuet av prosjektsykepleier vedrørende
smerte de siste sju dagene. Pasienter som ikke kunne besvare det første spørsmålet ble kategorisert som ikke-kommunikative. Kogntiv funksjon ble vurdert ved hjelp av Abbreviated Mental Test.

Resultater:
109 pasienter (69%) kunne besvare spørsmålet om smerte, 42 % av de alvorlig kognitivt reduserte, 68 %
av de moderat kognitivt reduserte og 97 % av de kognitivt velfungerende pasientene. 53 av 109 angav smerte. Hos 77 % var det samsvar mellom sykepleiers og pasients vurdering,
uavhengig av grad av kognitiv svikt hos pasienten. Pleier vurderte 44 % av ikkekommunikative versus 52% av de
kommunikative pasientene til å ha smerter (p = 0,39).

Pleiers vurdering var også assosiert med smerterelatert
diagnose i journal.

Fortolkning:
Det var moderat/godt samsvar mellom pleiers og kommunikative pasienters smertevurdering. Også blant pasienter med alvorlig kognitiv svikt er en vesentlig andel i stand til å gi uttrykk for egne smerter.Klikk på ikon for å laste ned dokument:

Get Adobe Reader Read file
 


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank