topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
    - Aktuelle diagnosegrupper
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Aktuelle diagnosegrupper
 
   
 
Hentet fra: Plandokument for norsk alderspsykiatri 2001-2010. Alderspsykiatrisk utvalg NPF.


”Fagfeltet oppfatter seg som et spesialisert fagområde innenfor psykiatrien. Dette innebærer at alle aktuelle kompetanseområder innenfor voksenpsykiatrien også er aktuelle innenfor alderspsykiatrien. I tillegg er det en rekke spesielle kompetanseområder for feltet alderspsykiatri.

Kunnskap om samspillet mellom somatisk sykdom og psykiske lidelser, samt farmakologiske forhold hos eldre, er viktige legespesifikke spesialområder innen alderspsykiatrien.

Dette medvirker til at alderspsykiatrien krever relativt større legeinnsats enn allmennpsykiatrien, hvor psykologer og andre helsefaglige yrkesgrupper kan ha større del av utrednings- og behandlingsansvaret.

I tillegg kreves det spesiell kompetanse i biologisk psykiatri ved utredning og behandling av hjerneorganiske lidelser. Samtidige psykologiske faktorer er like tungtveiende innenfor alderspsykiatri som allmennpsykiatri. Spesielt for aldersgruppen er fremtredende eksistensielle problemer knyttet til aldring og død. Disse forhold gjør alderspsykiatrien til et fascinerende, men samtidig krevende arbeidsfelt.

I tillegg fører dette til at vurdering av alderspsykiatriske pasienter ofte krever god tid og stor innsats, som det må tas høyde for i refusjonstakster på poliklinikker og normering av antall stillinger både ved alderspsykiatriske poliklinikker og sengeavdelinger. Fagfeltet kan ikke se at teknologiske nyvinninger eller faglige fremskritt ellers kan påvirke dette vesentlig.

Alderspsykiatri er og vil bli et innsats- og resurskrevende fagfelt når det angår tidsbruk. Fortsatt er det ikke opprettet egne alderspsykiatriske enheter i alle fylkeskommuner.

Økningen av antall eldre i befolkningen, og denne gruppens krav til utredning, behandling og omsorg, vil øke behov for, -og krav om-, alderspsykiatriske tjenester, Nye helselover og forskrifter går lenger enn eksisterende lover i å stille krav til helsetjenesten. Særlig vil arbeidet rettet for førstelinjen i form av veiledning og kompetanseheving bli ressurskrevende. Alle disse forhold vil med sikkerhet øke kravene til alderspsykiatrien i Norge. Dette gjelder så vel behov for fagfolk, ikke minstinteresserte leger, men også i forhold til ressurser for øvrig”.


Aktuelle diagnosegrupper:

• Pasienter med demens med betydelige atferdsproblemer og/eller betydelig psykiatrisk symptomatologi. Alder er av mindre betydning.

• Pasienter med alvorlig psykiatrisk lidelse med debut etter 65 år.

•Pasienter over 65 år med en alvorlig psykiatrisk lidelse, tidligere syk, men ingen fast behandlingskontakt i voksenpsykiatrien, eller når samtidige sykdommer og/eller høy alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig.

•Pasienter med en uavklart demensdiagnose, hvor alderspsykiatrien rår over ressurser til å utrede disse.

•Eldre psykiatriske langtidspasienter i den utstrekning alderspsykiatrien rår over psykiatriske sykehjemsplasser for omsorg og langtidsbehandling.


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank