topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Demenssykdommer - en systematisk litteraturoversikt
 

En SBU rapport; oversatt til norsk:

Rapporten gir et nøkternt bilde av hvor forskningen står, hva man vet om demens og hva man ikke vet.
Hele kunnskapsgrunnlaget er dekket; fra definisjoner og forståelse av demensbegrepet til diagnostikk, behandling, omsorg, etikk og helseøkonomi.

Dette er et viktig dokument som bør brukes av helsetjenesten og helsemyndighetene for å gi personer med demens og deres pårørende den beste behandlingen og omsorgen som er mulig å gi. I tillegg bør den brukes − av bevilgende myndigheter og av forskningssamfunnet −
for å fremme mer og bedre klinisk forskning. Bare slik kan vi fylle igjen viktige hull i kunnskapsgrunnlaget.

I den svenske utgaven er det et vedlegg med resultater fra en kartlegging av tilbudet til personer med demens i Sverige. Dette vedlegget er i denne utgaven erstattet med en oppsummering av resultater fra en tilsvarende norsk kartlegging.

Oslo april, 2006

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Formål

Hensikten med SBU-prosjektet om demenssykdommer er, med utgangspunkt i systematisk søkning i og granskning av publisert vitenskapelig litteratur, å fastslå kunnskapsstatus for demenssykdommer i videre betydning: forekomsten av demens, risikofaktorer for utvikling av demens, utredning av demens, pleie og omsorg, etiske vurderinger, språk og kultur (etnisitet), legemiddelbehandling og helseøkonomiske aspekter på utredning og behandling.

Rapportens målsetting:

● å gi støtte til pleie- og omsorgspersonell i arbeidet med å utrede og behandle personer med demens

● å analysere det etiske verdigrunnlaget og kunnskapen om pleie og omsorg hos dem som gir pleie og omsorg til personer med demens

● å belyse pårørendes viktige rolle som omsorgsperson for et
familiemedlem med demens

● å gi politikere og andre beslutningstakere et vitenskapelig grunnlag for beslutninger om veivalgene i demensomsorgen


Link til rapporten.

Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank