Print this page


Prosjekt brukermedvirkning
 Klippet fra www.klover.org

Brukermedvirkning – fra ord til handling

Mange brukere av institusjoner føler at de ikke blir hørt og at deres behov ikke alltid er viktigst, selv om virksomheten har brukermedvirkning med i sin målsetning. Nå skal 1076 ansatte ved institusjoner tilknyttet N.K.S. Kløverinstusjoner as gå gjennom et ti timers undervisningsprogram i brukermedvirkning.

Så vidt vi vet er ikke et etterutdanningsprogram for brukermedvirkning tidligere gjennomført i helsetjenesten i Norge, sier direktør i Kløverinstitusjonene as, Mette Kalve. - I helse- og omsorgssektoren har begrepet ”brukermedvirkning” fått en sentral plass, men det er lite konsekvens i bruken og forståelsen av det.

Brukermedvirkning innebærer endringer, ikke bare for brukerne, men også for ansatte ved institusjonene.

Krever holdningsendring

Brukermedvirkning dreier seg om brukerens rett til å velge det man mener er best for seg og sin situasjon. Det innbærer at brukeren inntar en rolle som aktiv deltaker.

Målet med etterutdanningen er at de ansatte skal vite hva brukermedvirkning innebærer for dem i deres arbeidshverdag. –Det fokuseres på de ansattes holdninger og skal virke bevisstgjørende i forhold til egen praksis, sier prosjektleder Kirsti Østhagen. Første samling for de 26 prosjektlederne er gjennomført, og en vil arbeide videre i regionale grupper.

Ingen reell innflytelse

Mette Kalve viser til at brukermedvirkning ikke bare gjelder på individ, men også systemnivå. –Brukere er ofte representert i utvalg og komiteer, men kan oppleve at når resultater og planer legges frem har deres innspill ikke blitt hørt. De har dermed ingen reell innflytelse.

Prosjektet har fått økonomisk støtte av kompetanseutviklingsprogrammet VOX. Utdanningsprogremmet er utviklet av direktør i N.K.S. Kløverinsitusjoner as Mette Kalve, i samarbeid med en arbeidsgruppe av blant annet brukerrepresentanter og ansatte.