Print this page
Demenssykdommer - en systematisk litteraturoversikt
 

En SBU rapport; oversatt til norsk:

Rapporten gir et nøkternt bilde av hvor forskningen står, hva man vet om demens og hva man ikke vet.
Hele kunnskapsgrunnlaget er dekket; fra definisjoner og forståelse av demensbegrepet til diagnostikk, behandling, omsorg, etikk og helseøkonomi.

Dette er et viktig dokument som bør brukes av helsetjenesten og helsemyndighetene for å gi personer med demens og deres pårørende den beste behandlingen og omsorgen som er mulig å gi. I tillegg bør den brukes − av bevilgende myndigheter og av forskningssamfunnet −
for å fremme mer og bedre klinisk forskning. Bare slik kan vi fylle igjen viktige hull i kunnskapsgrunnlaget.

I den svenske utgaven er det et vedlegg med resultater fra en kartlegging av tilbudet til personer med demens i Sverige. Dette vedlegget er i denne utgaven erstattet med en oppsummering av resultater fra en tilsvarende norsk kartlegging.

Oslo april, 2006

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Formål

Hensikten med SBU-prosjektet om demenssykdommer er, med utgangspunkt i systematisk søkning i og granskning av publisert vitenskapelig litteratur, å fastslå kunnskapsstatus for demenssykdommer i videre betydning: forekomsten av demens, risikofaktorer for utvikling av demens, utredning av demens, pleie og omsorg, etiske vurderinger, språk og kultur (etnisitet), legemiddelbehandling og helseøkonomiske aspekter på utredning og behandling.

Rapportens målsetting:

● å gi støtte til pleie- og omsorgspersonell i arbeidet med å utrede og behandle personer med demens

● å analysere det etiske verdigrunnlaget og kunnskapen om pleie og omsorg hos dem som gir pleie og omsorg til personer med demens

● å belyse pårørendes viktige rolle som omsorgsperson for et
familiemedlem med demens

● å gi politikere og andre beslutningstakere et vitenskapelig grunnlag for beslutninger om veivalgene i demensomsorgen


Link til rapporten.