Print this page
Fellesvisitt og fagnettverk - samhandlingsprosjekt
 

I tråd med sentrale føringer fra bl.a. Samhandlingsreformen (St.meld. 47 2008-2009), regionale føringer (Helse 2020) og lokale føringer (Bestillerdokument Helse Vest) ønsker NKS Olaviken – i samarbeid med Regionrådet i Nordhordland - å videreutvikle sitt grensesnitt og praksisfelt mot primærhelsetjenesten. I den forbindelse er det etablert et prosjekt som inneholder både konkrete samhandlingsprosjekter med kommuner (13 stk) i Hordaland, og et samtidig fokus på endret organisering av våre spesialisthelsetjenester.

Prosjektnavn: Fellesvisitt og fagnettverk – utvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester og økt kompetansebygging innen alderspsykiatrien i Hordaland
Prosjektperiode: Juni 2011 - juni 2012
Prosjektkoordinator: Synnøve bremer Skarpenes, Fagkonsulent/vernepleier, NKS Olaviken

Vi startet i juni 2011 med Fellesvisitt mellom sykehjemsleger i 5 kommuner i region Nordhordland og gjennom dette overføre spesialistkompetanse fra NKS Olaviken til alderspsykiatriske pasienter boende på sykehjem.

Videre etablerte vi faglig nettverk for sykehjemsleger og fastleger i hele regionen. Fokus er pasienter på sykehjem med demens og alderspsykiatriske problemstillinger som hoveddiagnose, eller som en av flere medisinske utfordringer. Det 2 halvdagssamlinger i prosjektperioden som vil bli holdt i regionen.

Prosjektet er et konkret tilsvar til en erfart utfordrende situasjon i eldreomsorgen. Personer med alderspsykiatriske problemstillinger er en økende gruppe og vil ha store fordeler med å få behandling hjemme/på sykehjemmet, fremfor å måtte innlegges i sykehus. Foreslåtte tiltak er i tråd med sentrale nasjonale føringer. Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre regioner i Norge og ble tilbudt og igangsatt i Region Vest (4 kommuner) som delprosjekt høsten 2011.

Regionrådet Nordhordland IKS tjener de ni eierkommunene Meland, Austrheim, Masfjorden, Fedje, Gulen, Osterøy, Modalen, Radøy og Lindås. Samarbeidsorganet har mål om felles innsats på flere store område. Ordførerne utgjør styret, og avgjør hva Regionrådet skal arbeide med.

Nytteverdi for pasient
Pasientene får tilgang til spesialiserte helsetilbud der de bor (sykehjem). Pasienter som er aktuelle for dette tilbudet har oftest flere alvorlige kroniske sykdommer, de er lite mobile og det å reise til spesialisthelsetjeneste vil ofte være så belastende at poliklinisk vurdering ikke er mulig. Pasientene vil således gjennom ”fellesvisitten” få en spesialistvurdering sammen med vurdering av egen sykehjemslege som kjenner pasienten – og dermed gjennom samhandlingen få mer kompetent diagnostisk vurdering og behandling.

Ved desentralisert og spesialisert helsetilbud der pasienten bor forventes redusert bruk av sentralisert døgntilbud i spesialisthelsetjenesten, som igjen kan føre til optimalisert bruk av slike døgnplasser.

Det er en ambisjon om at foreslåtte tiltak vil styrke sykehjemslegekompetansen i regionene, samt bidra til utvikling av et sterke regionalt fagmiljø som vil bedre kommunenes mulighet for å rekruttere og beholde kjernekompetanse lokalt.

Videre vil NKS Olaviken gjennom vurdering av sitt henvisings- og innsøkningssystem sørge for lettere tilgang og kortere ventetid ved bruk av polikliniske alderspsykiatriske tilbud.

For pasientgruppen psykisk utviklinghemmede med demens/kognitiv svikt vil foreslåtte tiltak sørge for utvikling av en ny samsone mellom helsenivåene som vil fremskaffe bredere kompetanse lokalt.

Overføringsverdi til andre enheter/tjenester
• modell for ambulant virksomhet for andre spesialisthelsetjenester
• ny innsikt med nasjonal overføringsverdi vedr samhandling via et regionalt nivå (Regionråd)
• Fellesvisitt-metodikken kan overføres til andre helsetjenesteaktører (legekontor) samt utvides til å gjelde andre faggrupper (psykolog, sykepleiere, etc)
• tettere samarbeid mellom geriatrisk og alderspsykiatrisk spesialistkompetanse vil styrke det totale fagmiljøet til eldre pasienter.

Brukermedvirkning
Brukerrepresentant har vært med i utviklingsmøter samt var høringsinnstans for prosjektskisse. Bente Håtuft er representant for Nordhordland.

Deltakere fra spesialisthelsetjenesten (helseforetak/institusjon)
NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus
Helse Bergen HF, Habiliteringstjenesten for voksne
Haraldsplass Diakonale sjukehus, Geriatrisk avd

Metodisk tilnærming/evaluering av effekt
Hovedprosjektet består av 4 delprosjekt:

Delprosjekt 1 og 2 ”Alderspsykiatrisk Fellesvisitt og Fagnettverk for sykehjemsleger- Region Nordhordland og Region Vest”:
Gjennom fellesvisitt skal det fremskaffes dokumentasjon på
• Pasientgr/typer/diagnostiske problemstillinger særlig egnet for denne type konsultasjon
• Initierte tiltak/behandling
• Bruk av spesialisthelsetjenester i prosjektperioden
• Økt kontakt/nye kontaktpunkt mellom 1. og 2.linjen
• Redusert bruk av døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten

Delprosjekt 3 ”Fagnettverk Utviklingshemmede/Demens”:
Etablere nytt fagnettverk på temaet utviklingshemmede/Demens
• Bidra til å tydeliggjøre og bedre arbeidsforedeling mellom helsetjenestene for målgruppen
• Gjøre kunnskap og kompetanse på demens/alderpsykiatri tilgjengelig for ansatte i kommunale tjenester for utviklingshemmede

Delprosjekt 4 ”Revurdering/revidering av NKS Olavikens grensesnitt til primær-helsetjenesten og aktuelle deler av spesialisthelsetjenesten”

Basert på erfaringer i prosjektperioden skal det vurderes (sammen med samhandlingspartnere) behovet for å:
• Gjennomføre en undersøkelse av innsøkning fra deltagende kommuner til NKS Olaviken de siste tre år. Belyse/dokumentere pasientenes vei i mellom helsetjenestenivåene
• Revurdere NKS Olavikens system for henvisning og innsøkning mhp å øke fleksibilitet og tilgjengelighet samt redusere total ventetid til 1.gangs konsultasjon og døgnbehandling
• Vurdere NKS Olaviken døgntilbud, evt ytterligere spesialisere deler av sengetilbudet

Kontaktperson:
Synnøve Bremer Skarpenes
Tlf 56 15 10 00
Mail: synnove.bremer.skarpenes@olaviken.no